disclaimer – vrijwaringsclausule

Door gebruik te maken van deze website geeft  de gebruiker te kennen akkoord te zijn met de voorwaarden in deze vrijwaringclasule. Overname van inhoud uit deze website, artikels, foto’s, ook gedeeltelijk kan enkel met bronvermelding “www.digitalvoice.be” waarbij een klikbare link naar het url dient opgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze website werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, het up to date zijn, de volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Deze website is geen handleiding of een richtlijn hoe iets te gebruiken.  Het is een samenvatting  gebaseerd op gedachten of speculaties, op eigen ervaringen en die van anderen of een combinatie daarvan, betreffende het experimenteren met toestellen en aanverwanten systemen. Deze info kadert in het experimenteel gebruik als vrijetijdsbesteding.  Ze heeft geen enkele garantie op juistheid van informatie. Fouten  kunnen voorkomen.  We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortspruit uit het handelen op basis van informatie op deze site. De teksten zijn een  beschrijving van gedachten, ideeën; speculaties of experimenten of een combinatie daarvan en dienen enkel en alleen in die context gezien te worden. Het is geen handleiding of een reeks van tips voor het gebruik van  software of hardware. Alle handelingen die u op basis van gegevens op deze site stelt en alle gevolgen daarvan, zijn volledig en alleen op uw eigen verantwoordelijkheid en eigen risico. We raden u ten stelligste aan de officiële handleiding van de producenten en software te raadplegen en deze strikt te volgen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de sitehouder of de redactie ervan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Door de snelle evolutie van de wetgeving en stand van techniek, blijft het mogelijk dat de inhoud helemaal niet meer of maar deels accuraat is. Deze website of de redactie ervan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst. De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving. Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door deze website. Ze dienen enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om reactie kunnen geven onder voorwaarden. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar ons. Logo’s, octrooien of delen daarvan, merknamen zijn enkel gebruikt als informatie of illustratie en hebben enkel een naamgeving of typebeschrijving als doel. Lezers die reacties plaatsen op deze website zijn zich bewust van het feit dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun reactie volledig en alleen op hun verantwoordelijkheid berust. De redactie kan zonder opgave van reden reacties weigeren, inkorten of wissen. Deze voorwaarden kunnen regelmatig veranderen.